baner
Strona Główna
O Autorze
Publikacje
Teoria Zdarzeń Asymetrycznych
Teoria Związków Przyczynowych
Koncepcje i reguły kolizyjne wewnątrzsystemowe
Historia Doktryn
System Polskiego Prawa Podatkowego
Seminarium

Linki

The theory of state law


STRONA GŁÓWNA

Część pierwsza Okres spójności doktrynalnej teorii państwa i teorii prawa

Rozdział I Teoria państwa i prawa w świecie antycznym
Rozdział II Teoria państwa i prawa w Europie od V do XVIII wieku
Rozdział III Teoria państwa i prawa w wieku XIX

1. Szkoła historycznoprawna
2. Szkoła dialektyczno-materialistyczna
3. Szkoła pozytywistyczna
4. Szkoła praw natury
5. Pozostałe kierunki

Rozdział IV Teoria czystego prawa H. Kelsena i jej krytyka

Część druga Państwo jako forma organizacyjna przestrzeni

Rozdział V Pojęcie władzy
Rozdział VI Powstanie, organizacja i typologia państwa. Zakończenie bytu państwa
Rozdział VII Państwo jako kategoria prawa międzynarodowego publicznego

Część trzecia Prawo jako forma organizacyjna czasu

Dział I Tworzenie prawa

Rozdział VIII Norma prawna a przepis. Zasady prawa i ich rola w systemie przepisów prawnych.
Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego

1. Konstrukcja normatywno-logiczna normy prawnej
2. Pojęcie przepisu prawa. System przepisów prawa
3. Sformalizowane zasady prawa
4. Niesformalizowane (ukryte) zasady prawa
5. Konstytucja i inne quasinormatywne deklaracje
6. Pozostałe zagadnienia

Rozdział IX Prawo materialne a proceduralne

1. Podział przedmiotowy (gałęziowy) systemu prawnego
2. Zagadnienia samoistności i zupełności działów prawa

Dział II Stosowanie prawa

Rozdział X Modele stosowania prawa

1. Model decyzyjny
2. Model administracyjny
3. Model sądowo-procesowy
4. Model projekcyjno-korygujący

Rozdział XI Formalna wykładnia prawa

1. Zagadnienia wykładni prawa. Fikcja prawna
2. Wykładnia autentyczno-legalna
3. Wykładnie funkcjonalne
4. Klauzule specjalne

Rozdział XII Dowody i postępowanie dowodowe

1. Teorie dowodowe. Domniemania
2. Pojęcia i przeprowadzenie dowodu. Stopień formalizacji dowodu
3. Ocena dowodu
4. Rozstrzygnięcia w modelach stosowania prawa


Dział III Działanie prawa

Rozdział XIII Normatywne skutki działania prawa

1. Wewnątrzsystemowe sprzężenia zwrotne. Uznawanie rozstrzygnięć. Odpowiedzialność prawna
2. Zewnątrzsystemowe sprzężenia zwrotne. Regulacja, nadregulacja i deregulacja

Rozdział XIV Pozanormatywne następstwa i konsekwencje działania prawa (skutki społeczne działania prawa)
Rozdział XV Psychologiczna koncepcja prawa. Hermeneutyka prawnicza

Dział IV Zakończenie działania prawa

Rozdział XVI Koncepcje i reguły kolizyjne zewnątrzsystemowe. Teoria systemów

1. Teoria systemów
2. Promulgacja aktu prawnego
3. Reguły kolizyjne a systemy prawne
4. Koncepcje i reguły derogacji
5. Nieważność aktów prawnych

Rozdział XVII Koncepcje i reguły kolizyjne wewnątrzsystemowe

1. Koncepcja idealnego ustawodawcy
2. Luki w prawie i zagadnienia podobne
3. Nieważność rozstrzygnięć
4. Wznowienie postępowania i zagadnienia podobne

Część czwarta Systemy normatywne

Rozdział XVIII Uznawane systemy normatywne

1. Moralność i religia
2. Zwyczaj, obyczaj i inne zagadnienia
3. Prawo międzynarodowe
4. Praworządność i sprawiedliwość prawna

Rozdział XIX Organizacje kapitału wobec teorii państwa i prawa

1. Kapitał a tworzenie i stosowanie prawa
2. Kapitał a państwo i prawo. Ucieczka kapitału

Rozdział XX Organizmy quasipaństwowe i quasiprawne
1. Organizacje międzynarodowe
2. Organizacje niezdefiniowane i przestępcze
3. Proporcjonalność i inne zagadnienia

Część piąta Współczesna teoria państwa i prawa

Rozdział XXI Nauka państwa i prawa w świecie współczesnym

1. Teoria państwa i prawa w euroatlantyckim systemie wiedzy
2. Teoria państwa i prawa w transpacyficznym systemie wiedzy
3. Pozostałe kierunki

Rozdział XXII Teoria państwa i prawa w obrębie innych kategorii nauk

1. Zagadnienia teorii państwa i prawa w naukach filozoficznych
2. Zagadnienia teorii państwa i prawa w nauce socjologii
3. Zagadnienia teorii państwa i prawa w naukach ekonomicznych

Część szósta Teoria państwa i prawa a wybrane zagadnienia kultury i cywilizacji

Rozdział XXIII Wybrane zagadnienia matematyczno-logiczne a teoria państwa i prawa
Rozdział XXIV Teoria informacji
Rozdział XXV Teoria zdarzeń asymetrycznych a teoria państwa i prawa
Rozdział XXVI Pozostałe zagadnienia i wyzwania teorii państwa i prawabaner


e-mail: grzegorzwalkowski@walkowskibiuro.pl
Grzegorz Walkowski
ul.Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz